Oculus Quest 2 综合讨论帖(内含索引)

By reflux at 2020-10-16 • 0人收藏 • 3709人看过

(更新中)


Oculus APP 下载:


安卓版(2020-10-10 更新版本 v77.1.0.28.121)


Google Drive:https://drive.google.com/file/d/1oKto5ARAX2SBvlYojQNCn_7uF_Ydp2nb/view?usp=sharing


百度网盘:

链接: https://pan.baidu.com/s/1qg3kU0OS3GUsRsT7QgosRw  提取码: ip58

登录后方可回帖

登 录
信息栏

全世界虚拟现实爱好者联合起来!

游戏联机群 372229166

Vive 玩家群 566598983

Oculus 玩家群 384450587

一体机玩家群 272885431

论坛已暂停注册,限首批200用户

Loading...